Downloads

Thư viện download chứa những file, chương trình, tài liệu... để giúp đỡ bạn trong quá trình xây dựng trang Web cũng như sử dụng dịch vụ.


Bitvise Tunnelier v4.40 Đăng nhập theo yêu cầu
Bitvise Tunnelier giúp bạn quản lý host, server từ xa thông qua các kết nối SSH, SFTP. Chương trình cho phép bạn sử dụng terminal với các giao thức bvterm, xterm và vt100; hỗ trợ việc xác nhận khóa công khai RSA, DSA; có khả năng truy cập với SSH forwarding thông qua SOCKS hay HTTP Proxy, …
Cỡ file: 6313635 B
FileZilla Client v3.7.3
FileZilla Client 3.7.3 dùng để upload file lên Hosting qua FTP
Cỡ file: 392947 B
SQLDumpSplitter
Phần mềm chia nhỏ Database
Cỡ file: 182943 B
TeamViewer v8.0.20935
Người dùng bản TeamViewer 8 cũng có thể thiết lập kết nối với máy tính điều khiển từ xa dùng bản TeamViewer 3, 4, 5, 6 và 7.
Cỡ file: 5734457 B